Over ons / Privacyverklaring

Ons beleid

In het kader van de Europese privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Algemeen
In het kader van de Europese privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.
Van der Most Transport, gevestigd aan de Van Riemsdijkweg 16-18 3088 HC, ROTTERDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Van der Most Transport
Van Riemsdijkweg 16-18 3088 HC, ROTTERDAM
Telefoon: 010 495 37 44
Mail: info@vandermost.nl
www.vandermost.nl

Functionaris Gegevensbescherming:
Naam: Paul Dijkshoorn.
Mail: paul@vandermost.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens
Van der Most Transport verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit doen wij als u medewerker bent van ons bedrijf of als u medewerker bent van een onderneming die zaken doet met ons bedrijf. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij geen gebruik van profiling. De persoonsgegevens die wij verwerken als u medewerker bent bij ons bedrijf zijn alle gegevens die benodigd zijn uit hoofde van de juiste administratieve verwerking (zoals o.a. financiële-personeels-pensioen- calamiteiten- bedrijfsarts-vertrouwenspersoon).
Wanneer u medewerker bent van een onderneming die zaken doet met ons bedrijf verwerken wij enkel uw contactgegevens als naam, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer.

3. Doel van verwerking persoonsgegevens
Van der Most Transport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Wij gebruiken deze gegevens om ons personeelsbestand te onderhouden, te voldoen aan wet- en regelgeving, contact met u op te nemen, het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten , of in geval in nood met uw dierbaren en voor het uitvoeren van de werkzaamheden die de verschillende instanties nodig hebben om voor u zaken uit hoofde van de dienstverlening die zij ons leveren, zoals salarisverwerking, pensioenverwerking, opleiders etc.

4. Tracking en Tracing
Wij verwerken onder andere voertuignummers, GPS locatiebepalingen, tijdsregistraties, personeelsnummers en namen die benodigd zijn voor het kwaliteitsniveau van de dienstverlening dat Van der Most Transport beoogt. Hieronder vallen alle benodigde gegevens in het kader van tracking en alle benodigde gegevens in het kader van verbruik.

5. Bewaartermijn van persoonsgegevens
Van der Most Transport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren enkel een langer bewaartermijnen wanneer dit vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden na beëindiging van de overeenkomst minimaal 7 jaar bewaard of anders indien wettelijk bepaald.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Van der Most Transport verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Most Transport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van der Most Transport gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Most Transport en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar paul@vandermost.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Van der Most Transport wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van der Most Transport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Paul Dijkshoorn via paul@vandermost.nl

10. Slotbepaling
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, over ons beleid ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens. Indien u nog vragen heeft omtrent deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemde kanalen.