Over ons / voorwaarden

Zeecontainervervoer
voorwaarden

Op al onze werkzaamheden als vervoerder van containers zijn de Zeecontainervervoervoorwaarden inclusief de daarin geïncorporeerde AVC 2002, beide gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam van toepassing, ook aanvullend op internationaal wegvervoer.

Op al onze werkzaamheden als opdrachtnemer zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing de meest recente versie van:

  • de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), met uitzondering van artikel 22, gedeponeerd bij onder meer de rechtbank Rotterdam, voor onze werkzaamheden als vervoerder. Waar het internationaal vervoer betreft gelden de AVC 2002 in aanvulling op het CMR Verdrag.
  • de Logistieke Services Voorwaarden (LSV) gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam, voor onze werkzaamheden als opslaghouder, bewaarnemer e.d., en - de Nederlandse Expeditie voorwaarden (2018), onder meer gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam, voor onze werkzaamheden als expediteur.
Containervervoer stoffen - Van der Most Transport

Behoudens andersluidend omgaand schriftelijk bericht heeft u de betreffende voorwaarden reeds van ons ontvangen en bent u door opdrachtverlening met het gebruik en de inhoud daarvan akkoord. Wij wijzen andere algemene voorwaarden dan die op onze werkzaamheden van toepassing, zoals in bovenstaande genoemd, uitdrukkelijk van de hand. Op eerste verzoek worden bovengenoemde voorwaarden (andermaal) kosteloos toegestuurd. Reclames uitsluitend uiterlijk binnen 8 dagen na datum factuur door ons, bij gebreke waarvan de factuur vaststaat. Van der Most is te allen tijde gerechtigd bij kostenstijgingen offertes of tarieven aan te passen.


Bij een eventueel geschil omtrent de hoedanigheid waarin Van der Most optreedt, of onder welke voorwaarden de werkzaamheden door Van der Most zijn verricht, is de beslissing hieromtrent uitsluitend aan Van der Most. Werkzaamheden verband houdend met douane – en/of belasting gerelateerde activiteiten inclusief het opslaan van accijnsgoederen worden door ons uitsluitend verricht in onze hoedanigheid van expediteur. 

De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle offertes en/of opdrachtbevestigingen van Van der Most alsmede op alle overige overeenkomsten dan wel activiteiten met/ van Van der Most als opdrachtnemer.

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle rechtshandelingen waarbij Van der Most is betrokken. Bevoegde rechter: Rechtbank Rotterdam, Nederland.